best platform for news and views

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ. ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ: ਡਾ ਰੁਪੰਿਦਰ ਕੌਰ ਗੱਿਲ

Please Click here for Share This News

ਮੋਗਾ:ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੰਿਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾ ਸ.ੁਸੀਲ ਜੈਨ ਦੇ ਦਸਿ.ਾ ਨਰਿਦੇਸ.ਾ ਮੁਤਾਬਕਿ ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿ.ਵ ਸਹਿਤ ਦਵਿਸ ਮਨਾਇਆ ਗਆਿ|ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲਾ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਡਾ ਰੁਪੰਿਦਰ ਕੌਰ ਗੱਿਲ ਨੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਿਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ.ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਹਾ ਕ ਿਸਾਡਾ ਉਦੇਸ.  ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਹਿਤ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ.ਾਨਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪੌਸ.ਟਕਿ ਭੋਜਨ, ਰੋਜ.ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ ਨੀਂਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਵਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਅਰਵੰਿਦਰ ਪਾਲ ਸੰਿਘ ਗੱਿਲ ਨੇ ਕਹਾ ਕ ਿਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਠੱਠੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸੰਿਘ ਬਲਾਕ ਵੱਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਸਿ.ਵ ਸਹਿਤ ਦਵਿਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |ਇਸੇ ਤਹਤਿ ਹੀ ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਨਰਸੰਿਗ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਡ਼ਆਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਿਘ ਤੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਰੂਪਰ ਨਾਟਕ ਪੇਸ. ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਜਸਿ ਵੱਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੇ.ਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਸਿ.ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲਾ ਸਹਿਤ ਅਫਸਰ ਡਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸੰਿਘ ਗੱਿਲ ਨੇ ਕਹਾ ਕ ਿਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕ ਿਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ.,ਹਰੇਕ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ **ਸਾਰਆਿ ਲਈ ਸਹਿਤ** ਡਾ ਗੱਿਲ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਿ.ੇਸ ਸਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ|ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸੰਿਘ ਸਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਤਿ ਸ.ਰਮਾ ,ਮੀਡੀਆ ਵੰਿਗ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਿਘ ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ , ਵਦਿਆਿਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *